Program LTD - Toni Dragar - Lista za vse generacije

OTROCI

 • gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
 • gradnja novih in posodobitev obstoječih otroških igrišč (SPB, Univerzale, Ihan, Depala vas, Krtina...)
 • ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
 • izvajanje celoletnega projekta »Varno v šolo in domov«
 • podpiranje izvajanja inovativnih in razvojnih programov ter posodabljanje opreme in učnih pripomočkov v vrtcih in šolah.
 • sofinanciranje ustvarjalnega preživljanja počitnic (Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Center za mlade Domžale, Zveza prijateljev mladine...)

MLADI

 • gradnja telovadnice pri Srednji šoli Domžale (skupaj z državo)
 • reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
 • priprava lokalnega programa za mladino, ustanovitev delovnega ali posvetovalnega telesa za mladinska vprašanja in finančna podpora programom mladih
 • izvajanje mladinske politike, ki mladim nudi varno okolje
 • spodbujanje mladih, da sodelujejo pri različnih projektih
 • uvedba spletnega orodja predlagam.obcini.si
 • spodbujanje podjetniške kulture in podjetništva s posebnimi programi in štipendiranjem
 • podpora projektom za prostočasne aktivnosti in zabavo mladih
 • skrb za dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj mladim in mladim družinam

OBČANI S POSEBNIMI POTREBAMI

 • odprtje dnevnega centra za osebe s posebnimi potrebami in centra za otroke z Dawnovim sindromom in in avtiste (skupaj z državo)
 • gradnja otroškega igrišča za otroke s posebnimi potrebami
 • zagotovitev pogojev za vključevanje invalidov v procese odločanja na področjih, ki so za invalide pomembni (Svet za invalide)
 • izvajanje ukrepov, ki prispevajo k večji kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami in njihovih družin
 • omogočiti invalidom neoviran dostop do javnih institucij, s prilagojenim vhodom in dvigalom, najprej v občinsko stavbo

STAREJŠI

 • odprtje dnevnega centra za starejše občane (država in zasebna iniciativa)
 • spodbujanje različnih oblik pomoči na domu, razvijanje prostovoljstva, usposabljanja in osveščanje svojcev s ciljem, da starejši varno in kvalitetno čim dlje živijo v domačem okolju
 • ponujanje pestrega programa brezplačnih medgeneracijskih aktivnosti
 • spodbujanje medgeneracijskega povezovanja, prostovoljstva in aktivnosti samopomočnih skupin
 • zagotavljanje enakopravne udeleženosti društev v postopkih pridobivanja javnih sredstev
 • spodbujanje vadb za starejše

KULTURA

 • gradnja prizidka h Kulturnemu domu Franca Bernik v Domžalah in sanacija fasade starega objekta
 • dopolnitev dejavnosti Centra za mlade s kulturo mladih
 • sofinanciranje obnove Letnega gledališča Studenec
 • ohranitev kulturne dediščine (ureditev Slamnikarske učne poti, objektov, spomenikov...)
 • zagotovitev in razširitev ponudbe kulturnih dogodkov na prostem (Kino v parku, Bio dan v Češminovem parku, medgeneracijska druženja, Festival mladih, Festival Studenec, Bralnice pod slamnikom, Čarobni december...)
 • omogočanje pestrih in kakovostnih oblik delovanja društev ljubiteljske kulture

ZDRAVSTVO

 • zagotavljanje visokega standarda zdravstvene oskrbe ter sodobne opremljenosti za zahtevnejšo diagnostiko
 • okrepitev patronažne službe, ortodontije, nujne medicinske pomoči in drugih zdravstvenih storitev
 • sofinanciranje preventivnih programov (klinični pregledi dojk, cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu...)
 • izvajanje brezplačnih delavnic za občane skupaj z Zdravstvenim domom (tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo zunanjega avtomatskega defilibratorja, prve pomoči..

ŠPORT

 • posodobitev Športnega parka v Domžalah (bazen, drsališče...)
 • nadgradnja Skakalnega centra Ihan
 • gradnja Športnega parka v Krtini
 • ureditev Športnega parka Radomlje
 • ureditev nogometnega igrišča (odvodnjavanje, zamenjava travne ruše) in gradnja garderob v Športnem parku Domžale
 • ureditev balinišč na Količevem, v Domžalah in Ihanu
 • vzpostavitev pogojev za razvoj različnih vrst športa na prostem (ameriški nogomet...)
 • ureditev najema telovadnic in športnih objektov ter površin

GOSPODARSTVO

 • nakup strateško pomembnih zemljišč
 • spodbujanje podjetij z ugodnimi pogoji gradnje in urbanizmom (zagotavljanje delovnih mest)
 • z ugodnimi pogoji privabiti investitorje (prenova Univerzal, gradu Krumperk...)
 • vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
 • spodbujanje socialnega podjetništva
 • ustanovitev Turistično-informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov

INVESTICIJE

 • ureditev centra Domžal (Tuš, promet skozi center Domžal...)
 • oživitev aktivnosti za prenovo SPB-ja
 • gradnja krožišč (Krtina, Ihan-Videm, Domžale-center...)
 • investicije v cestno infrastrukturo (rekonstrukcije: Radomeljske čete v Radomljah, Cesta na Sv. Trojico, Gorjuša...)
 • izvedba protipoplavnih ukrepov
 • energetske sanacije stavb javnih zavodov
 • gradnja ali obnova poslovilnih objektov (Rova, Ihan, Dob, Homec...)
 • gradnja razglednega stolpa na Šumberku
 • gradnja podhoda ob Kamniški Bistrici na Viru (podhod Veit)
 • gradnja neprofitnih stanovanj
 • ureditev novih javnih parkov
 • ureditev kolesarskih poti v mestu in med naselji
 • nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici

OKOLJE

 • dokončanje nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik
 • znižanje cen komunalnih storitev z doslednejšim ločevanjem odpadkov, priključitev k mednarodni zvezi Zero Waste ter večja izraba deževnice
 • zagotavljanje zdrave pitne vode za vse občane
 • zamenjava vseh salonitnih vodovodnih cevi
 • dokončanje kanalizacije v občini (Nožice, Dragomelj, Želodnik, Krtina, Ihan, Bišče)
 • gradnja malih čistilnih naprav
 • dokončanje zamenjave svetilk javne razsvetljave z varčnimi
 • izvedbe čistilnih akcij, zatiranje nevarnih tujerodnih rastlin
 • zasaditev desetih novih medonosnih dreves za vsako padlo drevo
 • ohranitev naziva energetsko najbolj učinkovita občina med veliki občinami

  DRUGO

 • uvedba Ljubljanskega potniškega prometa tudi v nočnih urah in enotne vozovnice (LPP, SŽ, Kambus)
 • nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
 • spodbujanje občanov k samooskrbi (urbani vrtovi)
 • spodbude za lokalno pridelavo ekološko certificirane hrane
 • prevetritev sestave in dela občinske uprave Občine Domžale
 • ustanovitev občinskega režijskega obrata za urejanje javnih površin
21. avgust 2018
www.ineonova.si