Toni Dragar
Rodil sem se 7. maja 1961 v Domžalah in odraščal v Ihanu, kjer živim še danes. Sem oče dveh otrok, hčere Tjaše in sina Andraža. Osnovno šolo sem obiskoval v Ihanu, srednjo pa nato zaključil na Poljanski gimnaziji v Ljubljani. Vztrajnost, kot ena izmed mojih najmočnejših karakteristik, je dodatno pripomogla k uspešnemu nadaljevanju moje izobraževalne poti. Po zaključeni Visoki upravni šoli, smer višji upravni delavec, sem nadaljeval študij na Visoki šoli za upravljanje in management, smer diplomirani ekonomist - z diplomsko nalogo Odnos delničarjev do vrednostnih papirjev Leka. še vedno se nenehno izobražujem, saj menim, da pridobivanje znanja nudi možnost sprejemanja pomembnih odločitev.

Moja močna osebnost se je pri meni pokazala že v dobi uporništva in osamosvajanja. Že zelo zgodaj sem se začel aktivno ukvarjati s problemi v lokalni skupnosti in kmalu postal predsednik občinske konference ZSMS. Poleg tega, da sem si ustvaril družino, sem zelo veliko svojega časa usmerjal v svojo poklicno kariero. Po mestu vodje zemljiškopravne službe v Agroemoni, sem nastopil službo v Leku. Združitev družinske in poslovne funkcije je od mene zahtevala veliko predanost. Pravijo, da sem se dokazal kot dober oddelčni vodja, saj sem bil do sodelavcev korekten in gospodaren. Ravno zato sem bil na Seji sveta delavcev predlagan in izvoljen za člana nadzornega sveta Leka, to funkcijo pa sem opravljal dva mandata. 

V politiki sem aktiven že več kot dve desetletji. V mandatnem obdobju 1998 - 2002 sem bil član občinskega sveta, predsednik KVIAZ-a in član odborov za družbene dejavnosti, za kulturo, šport in dejavnost društev, Odbora za priznanja in občinske prireditve ter istočasno še predsednik Športne zveze Domžale in sekretar Občinskega odbora LDS Domžale. V naslednjem mandatnem obdobju, do leta 2006, sem deloval kot podžupan Občine Domžale, predsednik KVIAZ-a, član odbora za stanovanjske zadeve, predsednik sveta zavoda Kulturnega doma Franca Bernika, član sveta OŠ Domžale in član sveta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. 

Leta 2006 sem se odločil za kandidaturo za župana občine Domžale in pridobil večinsko zaupanje občanov in občank, v svoji krajevni skupnosti preko 83 %. Po osmih letih opravljanja funkcije župana, si želim, da bi svoje delo nadaljeval še naprej, zato sem se odločil, da za župana kandidiram tudi v 2014 in tako nadaljujem razvoj občine Domžale in se še naprej zavzemam, da vsem generacijam v občini Domžale omogočim kvalitetno in bogato življenje.

21. avgust 2018
www.ineonova.si